Regulamin sklepu METEX systemy pakowania, narzędzia brukarskie, ścierniwa techniczne, wyposażenie warsztatów i zakładów produkcyjnych

Sklep internetowy, działający pod adresem metex.bazarek.pl, prowadzony jest przez firmę Metex, nr NIP 734-136-06-60 , z siedzibą w Nowym Sączu

Regulamin Sklepu Internetowego «metex.com.pl»

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.metex.bazarek.pl przez Metex z siedzibą ul.Banacha 29, 33-300 Nowy Sącz.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. mail metex.poczta@gmail.com

b. telefon 505 232 562

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.metex.bazarek.pl, wsposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzezwydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, którejprzepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient możedokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin - niniejszy dokument;

6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana zwykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) - strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca - ..........................

9. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym zprezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzySprzedawcą a Klientem;

11. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lubnowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznaniasię przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepuinternetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

3.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usługpolegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia wSklepie,

d. świadczeniu usługi Newsletter,

e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą

f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawieranajest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowejSklepu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto",

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu zchwilą złożenia Zamówienia,

d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwiląprzesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługiNewsletter,

e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającegoKlientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwiląudzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest naczas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomościprzesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celunależy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzurejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę naprzesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta,który dokonał subskrypcji.

6. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedziodnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np.adresu e-mail.

7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich - wszczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowićczynu nieuczciwej konkurencji.

9. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi sąrozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca pouprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowegoterminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do negocjacji. Do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego dochodzi dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni wtygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne dorealizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie(zakup za pomocą Konta Klienta),

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nimformularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne woparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tymkosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy", podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedażyTowarów będących przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnychelementów Zamówienia.

14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzeniezłożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którejmowa w pkt. 12 powyżej.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowieńUmowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail orazpoprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówieniaoraz faktury VAT.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

17. Produkty wykonywane pod konkretne zamówienie powinny być potwierdzone złożonym zamówieniem w formie elektronicznej z podanymi wymiarami w formie odręcznego rysunku, pliku pozwalającemu odczytać zawartość i przede wszystkim kontakcie z prowadzącym sklep.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. .Przesyłka Pocztą Polską

b. Przesyłka kurierska

c. Przesyłka do paczkomatu

d. ........................

e. ..................................

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art.556 oraz 5561 -5561 kc.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. .Przelew na konto

b. pobranie

c. ..........................................

d. ....................................

e. ........................................

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bezpodania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tegoterminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia oodstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowyo świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu odumowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczeniaprzez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiSprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;

5.3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowanywedług specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lubmająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena zostałauzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopieropo upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca niema kontroli;

5.8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

5.9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne alboprogramy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okresświadczenia usługi;

5.12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływemterminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracieprawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, wtym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przyczym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniuart. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksucywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres metex.poczta@gmail.com

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany wpkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresieniezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokumentgwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres na adres poczty elektronicznej:.metex.poczta@gmail.com ub przyużyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opiszaistniałego problemu.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie byłomożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającegoprzy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zwnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporumiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, aSprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentówlub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. FederacjaKonsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez FederacjęKonsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przezStowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jestkonsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie zpostanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jestkonsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowiwłaściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta orazinne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostaniepoinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ichwejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz zich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian niebędzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nieakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dniod daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.